فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث

راهنما
  • پر کردن اطلاعات به منزله صدور بیمه نامه نمی‌باشد.
  • صدور درخواست های پس از ساعت 16 به روز کاری بعد موکول می شود.
  • کامل کردن گزینه های ستاره دار الزامی است.
اطلاعات فردی
*
*
*
*
بر اساس آخرین فیش دریافتی
*
* توجه: شماره تلفن باید برای فرهنگی و به نام وی باشد.
*
اطلاعات خودرو
*
*
*
*
*
*
اطلاعات بیمه‌ای
* بعد از تعیین تعهد مالی، امکان ویرایش آن وجود ندارد
*
معرف
بیمه‌نامه‌های تکمیلی
حد‌اقل مبلغ حق بیمه ماهانه 990 تومان حداقل سرمایه 1,000,000 تومان
حد‌اقل مبلغ حق بیمه ماهانه 1,843 تومان حداقل سرمایه 20,500,000 تومان
حد‌اقل مبلغ حق بیمه ماهانه 3,303 تومان حداقل سرمایه 34,550,000 تومان
تصویر اسناد
تایید و ارسال
اطلاعات پر شده را تایید می کنم