فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی

راهنما
  • پر کردن اطلاعات به منزله صدور بیمه نامه نمی‌باشد.
  • صدور درخواست های پس از ساعت 16 به روز کاری بعد موکول می شود.
  • کامل کردن گزینه های ستاره دار الزامی است.
اطلاعات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
بر اساس آخرین فیش دریافتی
*
اطلاعات محل بیمه
*

*
*
*

*
*

*
*
طرح‌های پیشنهادی
ارزش به ریال می‌باشد طرح ۱ طرح ۲ طرح ۳ طرح ۴
ارزش ساختمان 200,000,000 450,000,000 700,000,000 900,000,000
ارزش اثاثیه 145,500,500 240,000,500 325,000,500 420,000,500
ارزش اثاثیه تحت پوشش سرقت با شکست حرز 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
جمع کل اموال تحت پوشش 345,500,000 690,000,000 1,350,000,000 2,000,000,000
حق بیمه با مالیات (ریال) 472,697 726,661 1,090,000 1,453,331
انتخاب
معرف
تصویر اسناد
تایید و ارسال
اطلاعات پر شده را تایید می کنم